[1]
อินทสังข์ ฉ. .-., พรภักดี ส., and เอี่ยมสว่าง จ., “Green Product: Value Added Creation”, RMUTT J Hum Soc Sci, vol. 6, no. 2, pp. 104–117, Dec. 2019.