แถมกลาง ธันย์ชนก, ตรองพาณิชย์ วรรณณี, and นิลพลับ ชาตยา. “The Effect of Transformational Leadership and Organizational Culture on Employee’s Satisfaction: Case of Bangkok Bank’s Employeein Lower North Eastern Region”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 4, no. 1 (May 16, 2019): 38–50. Accessed October 2, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189615.