พุดขุนทด ลัดดาวัลย์, and นาคประสิทธิ์ ชุติมา. “The Relationship Between Board of Directors Character and Accounting Performance”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 5, no. 1 (June 28, 2017): 18–31. Accessed September 27, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189648.