ชาวงษ์ ปาริชาติ, ประสาร อรธิดา, อุ่นแก้ว จำเริญ, and สวัสดิ์พงษ์ เฉลิมพล. “The Development of Analytical Thinking Skills for Everyday Life of Thai Language Mathayomsuksa 1 Students Using KWLH Plus Technique”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 5, no. 1 (June 28, 2017): 104–115. Accessed February 1, 2023. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189660.