ปัญญาไชยวิชญ์ ณัฏฐยา, and บุญหมื่นไวย สมใจ. “The Relationship Between the Professional Skills of Cooperative Auditors and Auditor Responsibility”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 4, no. 2 (December 27, 2017): 30–45. Accessed October 2, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189675.