ศรีสุนนท์ พจนี, and บุญหมื่นไวย สมใจ. “Professional Ethics and Auditing Quality of the Cooperative Auditors”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 4, no. 2 (June 28, 2017): 46–60. Accessed October 2, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189676.