มหิพันธุ์ ฟุ้งเกียรติ, ประทุมรัตน์ มยุรดา, and ศรทัตต์ กฤษณ์. “Appropriate Tourism Factors for International Tourist : A Case Study of Kalasin Province”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 3, no. 1 (June 30, 2016): 80–92. Accessed August 16, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/193651.