ขรึมสันเทียะ วาสนา. “Luminous Landscape Painting in Pointillistic Style”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 3, no. 1 (June 30, 2016): 134–150. Accessed August 18, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/193693.