เนตรวงษ์ ฐิติยา, ช่วยรอดหมด สุรัชนา, and ธิราวรรณ รัชฎาพร. “Development Direction for Non-Smoking University by Project and Community Based Research”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 6, no. 1 (June 28, 2019): 68–82. Accessed August 12, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/199514.