อินทสังข์ ฉัตรชัย -, พรภักดี สุพรรณี, and เอี่ยมสว่าง จันทนา. “Green Product: Value Added Creation”. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 6, no. 2 (December 25, 2019): 104–117. Accessed February 6, 2023. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/203242.