1.
พุดขุนทด ล, นาคประสิทธิ์ ช. The Relationship Between Board of Directors Character and Accounting Performance. RMUTT J Hum Soc Sci [Internet]. 2017 Jun. 28 [cited 2022 Sep. 27];5(1):18-31. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189648