1.
เนตรวงษ์ ฐ, ช่วยรอดหมด ส, ธิราวรรณ ร. Development Direction for Non-Smoking University by Project and Community Based Research. RMUTT J Hum Soc Sci [Internet]. 2019 Jun. 28 [cited 2022 Aug. 12];6(1):68-82. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/199514