1.
อินทสังข์ ฉ-, พรภักดี ส, เอี่ยมสว่าง จ. Green Product: Value Added Creation. RMUTT J Hum Soc Sci [Internet]. 2019 Dec. 25 [cited 2023 Feb. 1];6(2):104-17. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/203242