RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS <p><strong>วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์&nbsp;ISSN 2408-1221 (Print)&nbsp; ISSN 2672-9342 (Online)</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยเน้นบทความ 3 สาขาวิชา ดังนี้<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 .สาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p><strong>ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์&nbsp;&nbsp;</strong>บทความวิจัย&nbsp; และ&nbsp; บทความวิชาการ</p> <p><strong>ภาษาที่รับตีพิมพ์&nbsp;&nbsp;</strong>ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ</p> <p><strong>กระบวนการพิจารณาบทความ&nbsp;</strong>กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับเพื่อทำการแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ และเมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ&nbsp;บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย&nbsp; 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน&nbsp;<strong>(double-blind review)</strong></p> <p class="style15">* ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำกองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสารหากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร</p> <p class="style15"><strong>ดาวน์โหลด&nbsp;&nbsp;</strong><a href="http://ird.rmuti.ac.th/2015/files/2562/journal/hs/แบบฟอร์มการส่งบทความhs.pdf">แบบฟอร์มการส่งบทความ</a></p> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน en-US RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences 2408-1221 <div class="item copyright"> <p>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</p> <p><span class="fontstyle0">ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณาจารย์ท่านอื่นๆในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว</span></p> </div> Pre-Service Physics Teachers’ Problem-Solving Skills in Mechanics https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/240657 <p>Problem-solving skills in Physics is a crucial process for teaching the subject. This study aimed to study twenty-two pre-service teachers’ problem-solving skills in the Mechanics topic. All participants enrolled in School Internship I and II during the fifth year of the course. The data was collected through a two-tier test item with essay form (Mechanics Problem- Solving Skills Test). Content analysis in conjunction with frequency and percentage were used to analyze how teachers solved the physics problem in the test. The four assessment criteria set included: naïve, fair, moderate, and excellent. The findings revealed that all teachers held various ability in problem-solving skills in mechanics. Overall, they ranged from naïve to excellent category. Seven of them held less than fifty percent of the score which was categorized into the naïve whereas three of them were in the excellent category. Our findings not only highlight a need for preparing pre-service physics teachers’ problemsolving skills in physics, especially in mechanics concept, but also provide intensive course before they go to school internship in the last year of teacher preparation.</p> Prathan Prachopchok Janesuk Potisart Surayot Supprakob Patcha Dokmai Prongchon Poolsawat Paiboon Vereyawattana Warunee Kerdsang Copyright (c) 2020 Rajamangala University of Technology Isan http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-07-24 2020-07-24 7 2 1 15 The Existence of Non-Hotel Accommodation on the Basis of Good Governance A Case of Hostels in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/231718 <p>This study aimed to study 1) giving the definition of good governance in the non- hotel accommodation business 2) guidelines of establishment non- hotel accommodation and 3) the principal to comply with the law and limitation of non- hotel accommodation in a case of hostels in Hua Hin. Prachuap Khiri Khan Province. This study was qualitative research phenomenology study. Data was collected by In-depth Interview with entrepreneur 10 keys informants including the observation of non- participants in the area. The results were found that 1) the definition of good governance given by entrepreneur is to operate the business that shows the responsibility for the effect for recipient of the service, provider of the service, social and environment 2) the establishment of a sustainable business can be considered from the inspiration to build a business to top up from original services and modification habitat to make income, the defining features rooms with a safety, managing location to have the value from the design space and building structures with identity, investment and management of income in term of private fund needs to control unnecessary expenditure including applying technology to support and the analysis of the behavior of patients with a classification based on race and most of main patients are student 3) the implementation of legal and business restrictions that entrepreneur must be prepared in order to ready to do a valid registration ,the evaluation of area, paying for the tax regularly and management revenue under the scope of small area and not going against to the law.</p> Rachanon Taweephol Copyright (c) 2020 Rajamangala University of Technology Isan http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-08-20 2020-08-20 7 2 16 35 A Cluster Analysis of Customer Behavior Towards Online Purchasing Decision of Organic Products using Marketing Mix on Customer’s Perspective (7C’s) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/239894 <p>This research aimed to categorize consumer behavior towards online purchasing decisions of organic products using Marketing Mix on Customer’s Perspective (7C’s). This research sample was 385 samples and 55 additional samples, totaling 440 people from the population in Bangkok by using Taro Yamane’s criteria of sample size. The statistics used in the research are Cluster Analysis with K-Means Clustering Technique. The research results showed that customers could be grouped into three groups, which were as follows: 1) Group 1 with 236 members, 53.63% was a group that expected sellers to provide excellent service. It is a group that emphasizes the high level of marketing utility, 2) Group 2 with 118 members, 26.82% was a group that expected sellers to provide moderate service. It is a group that emphasizes the medium level of marketing utility, and 3) Group 3 with 86 members, 19.55% was a group that expected sellers to provide poor service. It is a group that emphasizes the low level of marketing utility.</p> Peeraya Supsarn Prasopchai Pasunon Copyright (c) 2020 Rajamangala University of Technology Isan http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-10-28 2020-10-28 7 2 36 48 A Content Analysis of Online Marketing Communication Strategy of Organic Farming Entrepreneurs in Lemon Farm Shop https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/239890 <p>This research investigated the online marketing communication strategy of organic farming entrepreneurs in lemon farm shop. For this research, the researcher has chosen a qualitative research methodology to collect and analyze the data. Content analysis was used to analyze the types of communication content presented via online media through 3 channels: Facebook, Instagram, and YouTube. The analysis units were defined as follows: 1) key concept analysis, 2) content communication objective analysis, 3) communication strategy analysis, 4) content presentation pattern. The results showed that lemon farm shop had online marketing communications focusing on organic product advertising as a key issue, which aimed to make organic products be known and make customers interested in organic products. This research serves as a guideline for the development of content marketing of organic products business to create marketing strategies that are suitable for target customers and generate motivation to attract customers and influence their purchasing decisions at lemon farm shop.</p> Peeraya Supsarn Phitak Siriwong Copyright (c) 2020 Rajamangala University of Technology Isan http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-11-24 2020-11-24 7 2 49 69 Factors Affecting Car Accidents of Late Adolescents in Mueang District Chiang Mai Province https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/245856 <p>The objective of this research aims to study the factors affecting car accidents in Mueang District, Chiang Mai Province. The samples, selected by multi-stage sampling, were 400 late adolescents, aged between 18 - 25 who experienced car accident. A tool for data collection was the questionnaires. This research’s statistical analysis was descriptive statistics such as percentage (%), mean (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}">) and standard deviation (S.D.), and reference statistics such as multiple regression analysis. The study found that most of the respondents were female, university students, had experience in a car accident, but the level of injuries was not required the hospital admission, their monthly income was between 10,001 - 15,000 baht, the most frequent driving times were between 06.01 - 12.00 o’clock, the duration of driving per day was approximately 1 - 4 hours, the normal driving speed was between 61 - 90 km/hour. The multiple regression analysis found that the three predictor variables were: 1) Vehicle and Maintenance variables. (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}">= 3.23, S.D. = 0.83) (t = 1.46, Sig = 0.15) 2) Driver Behavior variables. (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}">= 2.45, S.D. = 0.46) (t = 21.10, Sig = 0.00) and 3) Physical Environment variables. (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}">= 3.43, S.D. = 0.52) (t = 2.116, Sig = 0.03). There were only two statistically significant variables that could predict car accidents, which were Driver Behavior variables and Physical Environment variables. Both of them could be used to predict car accidents at 52.9 percent (R<sup>2</sup> = 0.529, F = 222.68, p &lt; 0.00, n = 400).</p> Tawan Watakit Ladda Pinta Copyright (c) 2020 Rajamangala University of Technology Isan http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 7 2 70 88 Recording and Financial Reports Disclosure for the Environmental Offense Transactions https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/220858 <p>Nowadays the entrepreneur must operation with a responsibility to the society and the environment for sustainable business operations and growth. However, in the process of operation, errors may occur. When environmental faults occur there are interesting questions, how the entrepreneur must record and disclose accounting information. In this research the researcher has the objective to study 1) to study the type of offenses and penalties 2) to study guidelines for recording accounting records and disclosing information about environmental offenses to stakeholders. The researcher used qualitative research methodology by studying relevant documents. The results of the research showed that how accounting records and disclosure will be conducted depends on the nature of the offense and the penalty. 1) In the case of general offenses under the supervision and inspection by the pollution control official, the entrepreneur must record the expense for environmental offenses in that period and can either disclose or not disclose. 2) In the event that a lawsuit is brought to the court must follow the Thailand Accounting Standard No. 37 mainly. In this event can be divided into 2 sub-types, which are 2.1) in case of uncertain to lose the case and unable to estimate the contingent liability, the entrepreneur must disclose information in the notes to the financial statements regarding the lawsuit 2.2) in the certainty case that they will be lost and can estimate the debt clearly. The entrepreneur must estimate the contingent liability, record accounting transactions during the period, and disclose information in the notes to the financial statements.</p> Patchanit Naovapun Copyright (c) 2020 Rajamangala University of Technology Isan http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-09-18 2020-09-18 7 2 89 103