Return to Article Details ผลของความไม่สอดคล้องระหว่างการกำหนดขนาดตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง และรูปแบบการวิเคราะห์เชิงสถิติ ที่มีต่อความถูกต้องและความแม่นยำของค่าประมาณ พารามิเตอร์: กรณีศึกษา ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด Download Download PDF