ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ ในการพัฒนาด้านสมรรถนะ ของพนักงานฝ่ายผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Main Article Content

จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา ปัจจัยลักษณะองค์การที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความสำเร็จของ WIL ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนาด้านสมรรถนะของพนักงานฝ่ายผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ องค์การในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 1,676 บริษัท โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยผู้บริหารทั่วไปหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานฝ่ายผลิต กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 350 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยลักษณะองค์กรด้านจำนวนพนักงาน ประเภทของอุตสาหกรรม และสัญชาติของเจ้าของ มีอิทธิพลต่อปัจจัย สู่ความสำเร็จของ WIL อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ขนาดขององค์กรและระยะเวลาดำเนินงานไม่มีอิทธิพลต่อปัจจัยสู่ความสำเร็จของ WIL

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤษณพงศ์ กีรติกร. (2552). วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวง ศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2545). นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. ระยอง: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

ปานเพชร ชินินทร, และวิเชษฐ์ พลายมาศ. (2553). การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสำหรับอุดมศึกษาไทย (Work integrated Learning: WiL). รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 7-8 ธันวาคม 2553, 1056-1063.

ปานเพชร ชินินทร, จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, อัคครัตน์ พูลกระจ่าง, วิวัฒน์ คลังวิจิตร, วนิดา ฉินนะโสต, เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ, และวิเชษฐ์ พลายมาศ. (2553). โครงการวิจัย แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WiL) ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย. สัมนา WiL (Work-Integrated Learning) มิติใหม่ของอุดมศึกษาไทย วันที่ 25 พฤษภาคม 2553, 9-33.

ศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน. (2559). สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงาน รายจังหวัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2559. กรุงเทพฯ: กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก. (2562). อุตสาหกรรมยานยนต์. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน.

สถาบันยานยนต์. (2555). อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (2545-2559). กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2550). กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). การพัฒนาแนวทางจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning) ในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

Alderman, Belle and Milne. (2008). Realizing the educational worth of integrating work experiences in higher education. E-Proceeding WACE Asia Pacific Conference on Work Integrated Learning (WIL): Transforming Futures.

Bruce A Calway. (2005). What has Work-Integrated Learning Learned? – A WIL Philosophy. A Calway Swinburne University of Technology, Lilydale, 2005, 16-19. Retrieved from https://www.waceinc.org/

Tobias Ley et al. (2008). Modeling competencies for supporting work-integrated learning in knowledge work. Journal of Knowledge Management, 12(6), 31-47.