การพัฒนากัญชาทางการแพทย์ในวิสาหกิจชุมชน

ผู้แต่ง

  • พิทยา สุนทรประเวศ

คำสำคัญ:

กัญชาทางการแพทย์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ไปปฏิบัติในวิสาหกิจชุมชน เป็นวิจัยเชิงคุณภาพจากการวิจัยเอกสาร แล้วทำการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ของวิจัยวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสร้างข้อสรุป ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนากัญชาทางการแพทย์ในวิสาหกิจชุมชนผ่านการนำนโยบายไปปฏิบัติของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเหมาะสม โดยมีกฎหมายและประกาศกระทรวงกำกับดูแลทำให้ภาคประชาชนร่วมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชุนเพื่อปลูกกัญชาทางการแพทย์จำหน่ายเชิงพาณิชย์ นำไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมของประเทศ เกษตรกรมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจใหม่ซึ่งการจัดการที่ดีของวิหสากิจชุมชนทำให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลอันดีต่อเศรษฐกิจชุมชน ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30.04.2021