บทปริทัศน์หนังสือ เรื่องเรือจ้างสีเทา

ผู้แต่ง

  • ภูทัศน์ ชาติน้ำเพชร มหาวิทยาลัยสยาม

คำสำคัญ:

เรือจ้างสีเทา

บทคัดย่อ

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน การสัมมนา ตำราแล้วนั้น การอ่านวรรณกรรม หรือหนังสือนอกเวลาถือเป็นการส่งเสริมความรู้เพิ่มติมที่สำคัญ หนังสือเรื่อง เรือจ้างสีเทาเล่มนี้ เขียนประพันธ์โดย อุตรา วาโย ได้ตีพิมพ์ครั้งแรก ในปี 2565 จำนวน 91 หน้า เป็นหนังสือวรรณกรรมทางสังคมร์เล่มหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการในภาษาสำนวนที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถเชื่อมโยงกลุ่มนักศึกษา หรือบัณฑิตหรือชนชั้นบัณฑิตในอุดมศึกษา และคณาจารย์ที่อยู่ในสถานศึกษาให้เห็นถึงความหลากหลายของบุคคล บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หรือความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ซึ่งสามารถหล่อหลอมให้ทั้งบัณฑิตใหม่ อาจารย์ใหม่ได้เรียนรู้ เสริมสร้างภูมิทางปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ที่มีค่าในสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมในโลกของความเป็นจริงในปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21.02.2022