ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ภัทร ระวังครบุรี
  • ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม

คำสำคัญ:

ความคิดเห็นของประชาชน, การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น, เทศบาลตำบล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบรี จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรคือ ประชาชนจาก 6 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5,045 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 370 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (Independent samples) และการทดสอบค่าเอฟ (one-way ANOVA)

           ผลการศึกษาพบว่า

          1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลำดับแรก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองลงมา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการบริการสาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามลำดับ

  1. ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01.01.2023