ความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนต่อการนำ หลักธรรมาภิบาลมาบริหารงานของเทศบาลนครนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ธะนาพร จำรัสพันธุ์
  • สหรัฐ ใหม่ธรรม
  • ถิรวุฒิ เหมือนแก้ว

คำสำคัญ:

ความคาดหวังและการรับรู้, หลักธรรมาภิบาล, เทศบาลนคร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารงานของเทศบาลนครเมืองนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนผู้ใช้บริการจำนวน 400 คน ภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา การเลือกสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโดยใช้ความสะดวก เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired - Samples t-test ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ในการนำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารงานของเทศบาลนครนครราชสีมาในทุกด้าน อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31.08.2020