สาเหตุที่นำไปสู่ความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 2020

ผู้แต่ง

  • ธโสธร ตู้ทองคำ

คำสำคัญ:

ภูมิรัฐศาสตร์, ประเทศไทย, ทศวรรษ 2020

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องสาเหตุที่นำไปสู่ความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่นำไปสู่ความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 2020 บทความวิจัยครั้งนี้มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิจัยเอกสาร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย พบว่า สาเหตุที่นำไปสู่ความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 2020 มาจากสาเหตุภายนอกประเทศและสาเหตุภายในประเทศ สาเหตุภายนอกประเทศที่สำคัญ แบ่งเป็น ระดับโลกและระดับภูมิภาค ระดับโลก ด้านการเมือง มาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ความเปลี่ยนแปลงและขยายอำนาจของสหรัฐอเมริกา ความเปลี่ยนแปลงและการขยายอำนาจของจีน ปัญหาและวิกฤตการณ์รัสเซียกับยูเครน การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือด้านการเมืองและการทหาร ที่สำคัญ คือ ควอด และออกัส ด้านเศรษฐกิจ มาจากการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจจำนวนมาก ที่สำคัญ คือ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ข้อตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซป และบริกส์ ด้านสังคม มาจากการแพร่ขยายของไวรัสโคโรนา ระดับภูมิภาค เป็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศที่สำคัญบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ข) สาเหตุภายในประเทศที่นำไปสู่ความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 2020 ที่สำคัญ ประกอบด้วย ปัจจัยที่เป็นรูปธรรม หรือปัจจัยที่จับต้องได้ ประกอบด้วย ประชากร อาณาเขต ทรัพยากรธรรมชาติ สมรรถนะด้านอุตสาหกรรม สมรรถนะด้านเกษตรกรรม ความเข้มแข็งทางทหารและการระดมพล และปัจจัยที่เป็นนามธรรมหรือจับต้องไม่ได้ ประกอบด้วย ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ ประสิทธิภาพของระบบราชการ รูปแบบของรัฐบาล ความเป็นเอกภาพหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม ชื่อเสียงและความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากต่างประเทศ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06.11.2023