[1]
ธนะขว้าง ณ. and จันทึก ธ. 2017. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอ่างทอง. RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts. 4, 1 (Jan. 2017), 53–63.