ธนะขว้าง ณ.; จันทึก ธ. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอ่างทอง. RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 53–63, 2017. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/article/view/75426. Acesso em: 12 jun. 2024.