ธนะขว้าง ณัฐิกา, and จันทึก ธีระวัฒน์. 2017. “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอ่างทอง”. RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts 4 (1):53-63. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/article/view/75426.