[1]
ธนะขว้าง ณ. and จันทึก ธ., “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอ่างทอง”, BALARMUTL, vol. 4, no. 1, pp. 53–63, Jan. 2017.