ทิพย์เดช บัณฑิต. “Peek Daeng: A Postcolonial Theoretical Approach”. RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts 10, no. 1 (June 30, 2022): 159–170. Accessed October 2, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/article/view/255304.