ธนะขว้าง ณัฐิกา, and จันทึก ธีระวัฒน์. “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอ่างทอง”. RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts 4, no. 1 (January 23, 2017): 53–63. Accessed June 12, 2024. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/article/view/75426.