1.
ธนะขว้าง ณ, จันทึก ธ. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอ่างทอง. BALARMUTL [Internet]. 2017 Jan. 23 [cited 2024 Jun. 12];4(1):53-6. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/article/view/75426