[1]
คชสีห์ก. และ อนุกุลยุทธธนเ. 2019. มิติการใช้พื้นที่สาธารณะและบทบาทความเป็นชุมชนดั้งเดิมในเมืองเชียงใหม่. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่. 20, 1 (มิ.ย. 2019), 5-18. DOI:https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.1.