[1]
ยาอินตาน., โพธิสุขบ., ประภัทรสิริบ., กวินกุลเ., ยาอินตาว. และ โตวิชาว. 2019. การพัฒนาเครื่องบริหารปอดเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะพร่องของระบบทางเดินหายใจ. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่. 20, 1 (มิ.ย. 2019), 94-104. DOI:https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.8.