คชสีห์ก.; อนุกุลยุทธธนเ. มิติการใช้พื้นที่สาธารณะและบทบาทความเป็นชุมชนดั้งเดิมในเมืองเชียงใหม่. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, v. 20, n. 1, p. 5-18, 10 มิ.ย. 2019.