ยาอินตาน.; โพธิสุขบ.; ประภัทรสิริบ.; กวินกุลเ.; ยาอินตาว.; โตวิชาว. การพัฒนาเครื่องบริหารปอดเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะพร่องของระบบทางเดินหายใจ. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, v. 20, n. 1, p. 94-104, 11 มิ.ย. 2019.