ยาอินตาน., โพธิสุขบ., ประภัทรสิริบ., กวินกุลเ., ยาอินตาว. และ โตวิชาว. (2019) “การพัฒนาเครื่องบริหารปอดเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะพร่องของระบบทางเดินหายใจ”, วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 20(1), น. 94-104. doi: 10.14456/rcmrj.2019.8.