[1]
คชสีห์ก. และ อนุกุลยุทธธนเ., “มิติการใช้พื้นที่สาธารณะและบทบาทความเป็นชุมชนดั้งเดิมในเมืองเชียงใหม่”, RCM. Res. J., ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 5-18, มิ.ย. 2019.