พจนา อาภานุรักษ์ สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน. 2020. “เด็ก เยาวชน พลเมือง ประชาธิปไตยแบบเสมือน”. PSDS Journal of Development Studies 3 (2):1. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248855.