ศักดิ์วีระกุล ธิดารัตน์. 2020. “บทบรรณาธิการ”. PSDS Journal of Development Studies 3 (2). https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248856.