อติวานิชยพงศ์ นภาพร. 2020. “การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”. PSDS Journal of Development Studies 3 (2):7-31. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248857.