จันทะแจ่ม อนุพงษ์. 2020. “ท่ามกลางการเคลื่อนย้าย : คนรุ่นใหม่กับอนาคตนอกเมืองหลวง”. PSDS Journal of Development Studies 3 (2):32-43. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248858.