ฤทธิชาติ อัฏฐพร. 2020. “การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองโดยองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดระยอง”. PSDS Journal of Development Studies 3 (2):44-63. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248859.