อึ้งเกลี้ยง โชติเวชญ์. 2020. “ว่าด้วยเรื่อง การเรียนรู้ของมนุษย์และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยนวัตกรรมทางสังคม”. PSDS Journal of Development Studies 3 (2):ุ64-80. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248860.