วรพิพัฒนการกิจ ธพิพัฒน์. 2020. “การุณยฆาต : สิทธิมนุษยชนที่ควรมีเพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”. PSDS Journal of Development Studies 3 (2):81-100. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248861.