ธีระโกศลพงศ์ กฤษฎา, and อมรสิริพงศ์ สมศักดิ์. 2021. “ช่องว่างของการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร”. PSDS Journal of Development Studies 4 (2):36-79. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/256500.