ธีระโกศลพงศ์ กฤษฎา, และ อมรสิริพงศ์ สมศักดิ์. 2021. “ช่องว่างของการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร”. วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 (2 กรกฎาคม - ธันวาคม):36-79. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/256500.