ภักดีบุรุษ วรวุฒิ. 2021. “ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : การสร้างเสริมสุขภาวะตามแบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์”. PSDS Journal of Development Studies 4 (2):184-211. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/256503.