แรงกล้า ประเสริฐ. 2015. “ประชาคมแม่สอด : กลไกการพัฒนาศักยภาพของคนเมืองชายแดน”. วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 (2). https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/30846.