พจนา อาภานุรักษ์ ส. จ. ส. (2020) “เด็ก เยาวชน พลเมือง ประชาธิปไตยแบบเสมือน”, PSDS Journal of Development Studies, 3(2), p. 1. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248855 (Accessed: 22 January 2022).