ศักดิ์วีระกุล ธ. (2020) “บทบรรณาธิการ”, PSDS Journal of Development Studies, 3(2). Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248856 (Accessed: 22 January 2022).