อติวานิชยพงศ์ น. (2020) “การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”, PSDS Journal of Development Studies, 3(2), pp. 7–31. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248857 (Accessed: 22 January 2022).