จันทะแจ่ม อ. . (2020) “ท่ามกลางการเคลื่อนย้าย : คนรุ่นใหม่กับอนาคตนอกเมืองหลวง”, PSDS Journal of Development Studies, 3(2), pp. 32–43. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248858 (Accessed: 22 January 2022).