อึ้งเกลี้ยง โ. . (2020) “ว่าด้วยเรื่อง การเรียนรู้ของมนุษย์และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยนวัตกรรมทางสังคม”, PSDS Journal of Development Studies, 3(2), pp. ุ64–80. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248860 (Accessed: 24 May 2022).