วรพิพัฒนการกิจ ธ. . (2020) “การุณยฆาต : สิทธิมนุษยชนที่ควรมีเพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”, PSDS Journal of Development Studies, 3(2), pp. 81–100. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248861 (Accessed: 22 January 2022).